بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى قالاسى بۇكىل قالانى ەتپەن قامداۋ مولشەرىن ارتتىردى، تۇراقتى باعاداعى ەتتەن مەجەمەن 550 توننا ەتتى بازارعا سالماقشى

2020.07.31 15:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ءۇرىمجى قالاسى ەكونوميكالىق – تەحنيكالىق كوركەيتۋ رايونى (توۋتۇنحى رايونى) ۋاندا حۋافۋ شاعىن اۋماعىندا، ەرىكتىلەر قوي ەتىن وتباسىلارعا جەتكىزۋدە. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاۋ گى فوتوسى

  ءۇرىمجى قالاسى بۇكىل قالانى ەتپەن قامداۋ مولشەرىن ارتتىردى، تۇراقتى باعاداعى ەتتەن مەجەمەن 550 توننا ەتتى بازارعا سالماقشى

  وسى رەتكى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ جانە ونى تىزگىندەۋ مەزگىلىندە، ءۇرىمجى قالاسى ءتۇرلى شارالاردى قولدانىپ، كوكونىس، ازىق – تۇلىك، ماي، ەت قاتارلى تۇرمىستىق قاجەتتى بۇيىمدار بازارىن قامداۋعا كەپىلدىك ەتتى. قازىر بۇكىل قالا بويىنشا، بازاردا ەت، كوكونىس، ازىق – تۇلىك، ماي قاتارلىلارمەن قامداۋ جەتكىلىكتى. بارشا قالا تۇرعىندارىنىڭ قاجەتىن قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن، بازارداعى قالىپتى تولايىم ساتۋ نەگىزىندە، ءۇرىمجى قالاسى جۋىردان بەرى ەت ونىمدەرىن بازارعا سالۋ تەبىنىن اناعۇرلىم ارتتىرىپ، تۇراقتى باعاداعى ەتتى كەڭ كولەمدە بازارعا سالدى، بازارعا سالعان ەت مولشەرى مەجەمەن 550 تونناعا جەتەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت