بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىرعىزستان: ىندەت جاعدايىنداعى ماسكى ءوندىرىسى

2020.08.07 15:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 ـ ايدىڭ 5 ـ كۇنى جۇمىسشىلار قىرعىزستاننىڭ شۋ وبلىسىنداعى ءبىر ماسكى وندىرەتىن زاۆودتا جۇمىس ىستەۋدە.

  بۇل زاۆود قىسقا ۋاقىت ىشىندە قايتادان جوبالانىپ وزگەرتىلگەننەن كەيىن مەديتسينادا ىستەتىلەتىن ماسكا وندىرۋگە پايدالانىلعان. قازىرگى ءوندىرىس قۋاتى كۇنىنە 100 مىڭ ماسكىعا جەتەدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ جولداعان حابارى (قىرعىزستان ۇكىمەتىنىڭ اقپارات مەكەمەسى قامدادى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت