بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋاندا تولاسسىز جاۋعان نوسەردە 100 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىرادى

2020.08.13 17:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 12 – كۇنى مەيشان قالاسى دۇڭپو رايونى شيۋ – ۋىن قالاشىعىندا ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر رازىڭكە قايىق ارقىلى، قامالىپ قالعان جۇرتشىلىقتى جوتكەۋدە. 8 – ايدىڭ 10 – كۇنى ساعات 20دان بەرى، سىچۋاندا ءىشىنارا جەرلەردە نوسەر جاۋدى. العاشقى ساناققا قاراعاندا، 8 – ايدىڭ 12 – كۇنى ساعات 12گە دەيىن، نوسەردە 107 مىڭ ادام اپاتقا ۇشىراپ، 40 مىڭنان استام ادام كوشىرىپ ورنالاستىرىلعان. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت