بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋاندا تولاسسىز جاۋعان نوسەردە 100 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىرادى(2)

2020.08.13 17:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سىچۋاندا تولاسسىز جاۋعان نوسەردە 100 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىرادى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت