بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىنجىن شىعاناعىندا ۇشقىشسىز ۇشاقپەن جاسالعان ءسان – سالتاناتتى شىراق كورىنىسى

2020.08.28 12:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 26 – كۇنى شىنجىن قالاسى نانشان رايونى دارىندىلار باقشاسىنان تۇسىرىلگەن ۇشقىشسىز ۇشاقپەن جاسالعان ءسان – سالتاناتتى شىراق كورىنىسى. 8 – ايدىڭ 26 – كۇنى كەشكى ساعات 8 دەن 26 مينۋت وتكەندە، 826 ۇشقىشسىز ۇشاق شىنجىن شىعاناعىنان كوك جۇزىنە كوتەرىلىپ، قالاداعى شىراق كورىنىسىمەن سايكەسىپ، شىنجىن ەرەكشە ەكونوميكالىق رايونىنىڭ 40 جىلدان بەرى ەكونوميكا مەن قوعام دامۋىندا قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرى مەن كۇن سايىن وزگەرگەن قالا وبىرازىن ايگىلەپ، شىنجىن ەكونوميكالىق ەرەكشە رايونى قۇرىلعاندىعىنىڭ 40 جىلدىعىن قۇتتىقتادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ماۋ سىچيان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت