بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىنجىن شىعاناعىندا ۇشقىشسىز ۇشاقپەن جاسالعان ءسان – سالتاناتتى شىراق كورىنىسى(5)

2020.08.28 12:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شىنجىن شىعاناعىندا ۇشقىشسىز ۇشاقپەن جاسالعان ءسان – سالتاناتتى شىراق كورىنىسى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت