بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ بەرلين حايۋاناتتار باقشاسىندا ەگىز مىسىق ايۋدىڭ تۋعان كۇنىن وتكىزدى

2020.09.01 14:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 31 – كۇنى بەرلين حايۋاناتتار باقشاسىندا «تۋعان كۇن بالكۇلشەسىنىڭ» جانىندا تۇرعان: «مىڭشياڭ» جانە «مىڭيۋان» ەسىمدى ەگىز مىسىق ايۋ. گەرمانيانىڭ بەرلين حايۋاناتتار باقشاسى 8 – ايدىڭ 31 – كۇنى گەرمانيادا تۋىلعان «مىڭشياڭ» جانە «مىڭيۋان» اتتى ەگىز مىسىق ايۋدىڭ ءبىر جاسقا تولعان تۋعان كۇنىن قۇتتىقتادى. شينحۋا اگەنتتىگى (بەرلين حايۋاناتتار باقشاسى بەرگەن سۋرەت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت