بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

ىشكى موڭعۇلدىڭ شيلينعول ايماعى جايىلىمندا ءشوپ ورۋ جۇمىسى باستالدى

2020.09.08 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 9 – ايدىڭ 7 – كۇنى ىشكى موڭعۇلدىڭ شيلينعول ايماعىندا مالشىلار تراكتورلارمەن جايىلىمنىڭ ءشوبىن ورۋدا. قازىر ىشكى موڭعۇلدىڭ شيلينعول ايماعىنداعى مال شارۋاشىلىق رايونداردى ءشوپ ورۋ مەزگىلىنە قادام تاستادى، قالىڭ مالشىلار زاپاس جەم – ءشوپتى دايىنداۋعا جابال اتتانىسقا كەلىپ، جايىلىمدا قاربالاس جۇمىس ىستەۋدە. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى پىڭ يۋان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت