بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدە ءىرى تۇرپاتتى نىسانداردىڭ قۇرىلىسى قاربالاس جۇرگىزىلۋدە

2020.09.09 14:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 9 – ايدىڭ 8 – كۇنى جۇڭگو قۇرىلىس 3 – مەكەمەسىنىڭ جۇمىسكەرلەرى شينجياڭ داشۋەسى جاڭا مەكتەپ اۋلاسى نىسانىنىڭ قۇرىلىس ورنىندا وقۋشىلار جاتاعى عيماراتىنىڭ سىرتقى داۋالىنىڭ قۇرىلىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. جۋىردا، ءۇرىمجى قالاسىنداعى قاتىناس، وقۋ – اعارتۋ، مەديتسينا سالالارىنداعى ءىرى تۇرپاتتى نىسانداردىڭ قۇرىلىسى مەرزىمى مىقتى ۇستالىپ، ءتۇرلى قۇرىلىس جۇمىستارى تارتىپپەن جۇرگىزىلدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت