بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ءوندىرۋ مەن ەكسپورت ەتۋدى ارتتىردى

2020.09.11 14:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 9 – ايدىڭ 9 – كۇنى، قازاقستاننىڭ اقمولا وبلىسى تۇرعىن قىستاعىندا ديقاندار كومبايىنمەن ءبيداي ورۋدا. قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مينيسترى وماروۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا بيىل كۇزگى جيىن – تەرىن جۇمىستارىنىڭ قارقىنى بۇرىنعى جىلدارداعىدان تەز بولدى، قازىر قازاقستاندا 11 ميلليون 110 مىڭ گەكتار جەردەگى استىق پەن بۇرشاق تەكتەستەر جيىپ الىنعان، بۇل استىق پەن بۇرشاق تەكتەستەر ەگىلگەن جالپى جەر اۋدانىنىڭ %70.2 ىن ۇستايدى؛ بىلتىر وسى مەزگىلدە تەك 5 ميلليون 300 مىڭ گەكتار جەردەگى استىق پەن بۇرشاق تەكتەستەر ورىلعان، سايكەستى مولشەرى تەك %34.8 قانا بولعان. شينحۋا اگەنتتىگى (وسپانوۆ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت