بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وزبەكستاندا ءجۇزىم تەرۋ مەزگىلى باستالدى

2020.09.16 15:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 9 – ايدىڭ 13 – كۇنى، وزبەكستاننىڭ تاشكەنت وبلىسىنداعى ديقاندار ءجۇزىمدى تيەۋدە.

  تاياۋدا وزبەكستاننىڭ ءجۇزىمى پىسىپ ، تەرۋ مەزگىلىنە ءوتتى. وزبەكستاننىڭ ءجۇزىم ەگۋ تاريحى ۇزاق، ءتۇرى مول. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى (زافار فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت