بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قاعىلىق اۋدانىندا جاڭعاقتان مول ءونىم الىنىپ، ديقانداردىڭ كىرىسىنىڭ ارتۋىنا دەم بەرىلدى(4)

2020.09.22 14:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ قاعىلىق اۋدانىندا جاڭعاقتان مول ءونىم الىنىپ، ديقانداردىڭ كىرىسىنىڭ ارتۋىنا دەم بەرىلدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت