بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ ءپىشان: كورىكتى «اشەكەيلى قاقپالى قىستاق»

2020.09.24 14:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 9 – ايدىڭ 22 – كۇنى، ساياحاتشىلار ءپىشان اۋدانى ءپىشان قالاشىعى شۋبايگۋ قىستاعىندا كورىنىس تاماشالاپ، سۋرەتكە تۇسۋدە. شينجياڭ تۇرپان قالاسىنداعى اۋىل – قىستاقتاردا، ءوز اۋلالارىنىڭ قاقپالارىنا ءتۇرلى ناقىشتاردى سالاتىن ءداستۇر بار. تۇرپان قالاسى ءپىشان اۋدانى شۋبايگو قىستاعىنىڭ ديقان سۋرەتشىلەرى اۋلا قاقپاسىن اسەم بوياۋمەن ارلەپ، كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى تاماشالاۋعا باۋرادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ فەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت