بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇرپاندا كۇز مەزگىلىندەگى ساياحات بارعان سايىن جانداندى(2)

2020.09.24 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇرپاندا كۇز مەزگىلىندەگى ساياحات بارعان سايىن جانداندى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت