بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قاناس كورىنىس رايونى ساياحاتتىڭ قاۋىرت كەزىنە قادام تاستادى

2020.09.30 13:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قاناس كورىنىس رايونىنىڭ كۇزگى كورىنىسى (9 – ايدىڭ 28 – كۇنى ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن). «1 - قازان» التىن اپتالىعى جاقىنداعان سايىن، شينجياڭ قاناس كورىنىس رايونى ساياحاتتىڭ قاۋىرت كەزىنە قادام تاستادى. قازىر، شينجياڭ قاناس كورىنىس رايونى ءتۇرلى شارالاردى قولدانىپ، ساياحات جاعىنداعى قىزمەت وتەۋدى كۇشەيتتى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاڭ يۇيدۇڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت