بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ىندەت كەزىندەگى رۋمينيانىڭ مەملەكەت مەرەكەسى

2020.12.02 15:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 12 – ايدىڭ 1 – كۇنى، رۋمينيانىڭ بۋحارەست قالاسىندا قۇرمەت قاراۋىلدارى مەملەكەت مەرەكەسىن قۇتتىقتاۋ قيمىلىندا قاتارعا تۇرۋدا.

  ىندەتتىڭ ىقپالىنا ۇشىراعاندىقتان، بيىل رۋمينيانىڭ مەملەكەت مەرەكەسى تەك بۋحارەستتە عانا قاراپايىم مۇراسىممەن اتاپ وتكىزىلدى، بۇرىنعى جىلدارداعى زور كولەمدى اسكەري شەرۋ جانە ۇشۋ ويىندارىن كۇشىنەن قالدىردى، قالا تۇرعىندارى تەك تەلەۆيزور نەمەسە توراپ ارقىلى قۇتتىقتاۋ قيمىلدارىن كوردى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت