بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو جاستار مەن مەن وسپىرىمدەردىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى ازىق – تۇلىكتەردىڭ حاۋىپسىزدىگىن باسقارۋ كوميتەتى بەيجيڭدە قۇرىلدى

2020.12.14 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  12 – ايدىڭ 13 – كۇنى، جۇڭگو كەلەسى ۇرپاققا قامقورلىق جاساۋ قىزمەت كوميتەتى دەنساۋلىق پەن دەنە تاربيەنى دامىتۋ ورتالىعى، جۇڭگو كەلەسى ۇرپاققا قامقورلىق جاساۋ دەنساۋلىق جانە دەنە تاربيە قور قوعامى بەيجيڭدە اقپار جاريالاۋ ءماجىلىسىن وتكىزىپ، جۇڭگو جاستار مەن وسپىرىمدەردىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى ازىق – تۇلىكتەردىڭ حاۋىپسىزدىگىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ قۇرىلعانىن جاريالادى، سونىمەن بىرگە، «جۇڭگو مەكتەپ اۋلاسىنداعى دەنساۋلىق ارەكەتى — جۇڭگو جاستار مەن وسپىرىمدەردىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى ازىق – تۇلىكتەردىڭ حاۋىپسىزدىگى قيمىلى» باستالدى. شينحۋا اگەنتتىگى (جاڭ يانحۇي فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت