بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سەندەر باردا وتپەيتىن قىس جوق(4)

2021.01.08 15:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سەندەر باردا وتپەيتىن قىس جوق(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت