بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شينجياڭنىڭ سانجى وبلىسىنىڭ سانجى قالاسىندا 4.8 بال جەر سىلكىندى

2022.07.20 15:38     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ورتالىق راديو تورابىنىڭ 7 – ايدىڭ 20 – كۇنى بەرگەن حابارى. جۇڭگو جەر سىلكىنىسى ستانسياسى تورابىنىڭ تەكسەرىپ تۇراقتاندىرۋىنشا، 7 – ايدىڭ 20 – كۇنى ساعات 10 نان 33 مينۋت وتكەندە، شينجياڭ سانجى وبلىسى سانجى قالاسىندا 4.8 بال جەر سىلكىنگەن، سىلكىنىس قاينارىنىڭ تەرەڭدىگى 23 مىڭ مەتر، سىلكىنىس ورتالىعى سولتۇستىك ەندىك 44.46 گرادۋس، شىعىس بويلىق 87.15 گرادۋس ورىندا.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار