بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ماي باعاسى تاعى ارزاندادى

2022.07.27 13:13     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 مەملەكەتتىك دامۋ جانە رەفورما كوميتەتى 7 - ايدىڭ 26 - كۇنى بىلاي دەدى: تاياۋ مەزگىلدەگى حالىقارالىق بازارداعى ماي باعاسىنىڭ وزگەرىس جاعدايىنا ساي، قازىر اتقارىلىپ وتىرعان وڭدەلگەن جانار ماي باعاسىنىڭ قالىپتاسۋ مەحانيزمى بويىنشا، 2022 – جىلى 7 - ايدىڭ 26 - كۇنى ساعات 24 تەن باستاپ ەل ىشىندەگى بەنزين مەن ديزەل مايىنىڭ ٵر تونناسىنىڭ باعاسى جەكە – جەكە 300 يۋان جانە 290 يۋان ارزاندادى.

 بۇل ەلىمىزدىڭ بيىل جىل باسىنان بەرى بەنزين مەن ديزەل مايىنىڭ باعاسىن 4 ـ رەت تومەندەتۋى، سونداي ـ اق 6 - ايدىڭ 28 - كۇنىنەن بەرى ءۇرتىس 3 ـ رەت تومەندەتۋى، ءار ليترگە سىندىرعاندا تومەندەۋ مولشەرى 0.3 يۋانعا جەتپەيدى. ەل ىشىندەگى بەنزين مەن ديزەل مايىنىڭ باعاسى 3 رەتتە جيىنى ءار تونناسىنىڭ باعاسى جەكە - جەكە 980 يۋان جانە 945 يۋان تومەندەدى.

 وسى رەتكى ماي باعاسى بەلگىلى دارەجەدە تومەندەپ، اۆتوكولىكتەردىڭ ءجۇرىس ـ تۇرىس وزىندىك قۇنى دا تومەندەدى، جەكەلىك اۆتوكولىكتەردىڭ 50 ليتر ماي ساندىعىنىڭ سيىمدىلىعىنا قاراي ەسەپتەگەندە باعا رەتتەلگەننەن كەيىن ءبىر ساندىق ماي تولتىرعاندا 11 يۋان اينالاسىندا از جۇمسالادى. سونىمەن بىرگە زات اينالىمى تاسىمالىنىڭ وزىندىك قۇنى دا تومەندەيدى.

 مەملەكەتتىك دامۋ جانە رەفورما كوميتەتىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى بىلاي دەدى: جۇڭگو مۇناي ـ تابيعي گاز توبى سەرىكتەستىگى، جۇڭگو مۇناي ـ حيميا توبى سەرىكتەستىگى، جۇڭگو ـ تەڭىز مۇنايى سىندى 3 ءىرى سەرىكتەستىك جانە باسقا دا مۇناي مانەرلەۋ كاسىپورىندارى وڭدەلگەن جانار ماي ءوندىرىسى مەن تاسىمالداۋدى ويداعىداي ۇيىمداستىرىپ، بازاردىڭ ورنىقتى قامداۋىنا كەپىلدىك ەتىپ، مەملەكەتتىڭ باعا ساياساتىن قاتاڭ اتقارۋى كەرەك. جەر ـ جەردەگى قاتىستى تاراۋلار بازاردى باقىلاۋ ـ تەكسەرۋ تەبىنىن ارتتىرىپ، مەملەكەتتىڭ باعا ساياساتىن اتقارماۋ ارەكەتتەرىن قاتاڭ تەكسەرىپ ءبىر جاقتى ەتىپ، قالىپتى بازار ءتارتىبىن قورعاۋى كەرەك. تۇتىنۋشىلاردىڭ باعا جاعىنداعى زاڭعا قايشى ارەكەتتەردى 12315 تەكشەسى ارقىلى اشكەرەلەۋىنە بولادى.

 مەملەكەتتىك دامۋ جانە رەفورما كوميتەتى باعانى باقىلاۋ ورتالىعىنىڭ تالداۋىنا قاراعاندا، باعا رەتتەۋ پەريوتى ىشىندە بازاردىڭ دۇنيە ءجۇزى ەكونوميكاسىنىڭ قۇلدىراۋىنان، مۇناي سۇرانىمىنىڭ ازايۋىنان الاڭداعان كوڭىل كۇيى ۇزدىكسىز جوعارىلاپ، حالىقارالىق مۇناي باعاسى زور دارەجەدە تولقۋ بارىسىندا كورنەكتى تومەندەدى. مەجەمەن قىسقا مەرزىم ىشىندە حالىقارالىق مۇناي باعاسى ءالى دە ءالسىز بولۋى مۇمكىن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار