بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بۇدالا سارايىنىڭ كۇزگى كورىنىسى(3)

2022.10.31 13:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بۇدالا سارايىنىڭ كۇزگى كورىنىسى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى