بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

التى تاراۋ شاعىن كولەمدى، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ نەسيە مەن ءوسىمدى قايتارۋ ۋاقىتىن كەشەۋىلدەتۋىنە قولداۋ كورسەتۋ تەبىنىن اناعۇرلىم ارتتىرادى

2022.11.15 14:36     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابىنىڭ 11 – ايدىڭ 14 – كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى (حۋاڭ شىڭ) جۇڭگو حالىق بانكەسىنىڭ رەسمي تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۇڭگو حالىق بانكەسى قاتارلى التى تاراۋ «شاعىن كولەمدى، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ نەسيە مەن ءوسىمدى قايتارۋ ۋاقىتىن كەشەۋىلدەتۋىنە قولداۋ كورسەتۋ تەبىنىن اناعۇرلىم ارتتىرۋ جونىندەگى ۇقتىرۋدى» (تومەندە قىسقارتىلىپ «ۇقتىرۋ» دەپ اتالادى) بىرگە باسىپ تاراتقان. «ۇقتىرۋدا» مىنالار ايقىندالعان: العان نەسيەسى مەن ءوسىمىن 2022 – جىلى ءتورتىنشى توقساندا قايتاراتىن ۋاقىتى تولاتىن، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنىڭ ىقپالى سەبەبىنەن ۋاقىتشا قيىنشىلىققا ۇشىراعان شاعىن كولەمدى، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ العان نەسيەسىنىڭ (جەكەشە ونەركاسىپشىلەر مەن ساۋداگەرلەردى جانە شاعىن كولەمدى، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ باستى تيجارات سيپاتىندىق نەسيەلەرىن قامتيدى) نەگىزگى بولىگى مەن ءوسىمىن قايتارۋ ۋاقىتىن، پرينسيپتىك جاقتان، ەڭ ۇزاق بولعاندا 2023 – جىلى 6 – ايدىڭ 30 – كۇنىنە دەيىن كەشەۋىلدەتۋگە بولادى.

 بانكە سالاسىنداعى فينانس قۇرىلىمدارىنىڭ بەلسەندىلىگىن تولىق ىسكە قوسۋ ءۇشىن، «ۇقتىرۋدا» مىنالار ورتاعا قويىلعان: حالىق بانكەسى كوپ ءتۇرلى ۆاليۋتالىق ساياسات قۇرالدارىن جان – جاقتى قولدانىپ، بانكە جۇيەسىنىڭ اينالىمىنىڭ ۇيلەسىمدى دە جەتكىلىكتى بولۋىن ساقتايدى؛ فينانستى باقىلاۋ – باسقارۋ تاراۋلارى شاعىن كولەمدى، ۇساق كاسىپورىندارعا ساياتىن ۇيلەسىمسىز نەسيەگە توزىمدىلىك دارەجەسى قاتارلى پارىقتى ساياساتتاردى ويداعىداي تياناقتاندىرادى؛ ءار دارەجەلى قازىنا تاراۋلارى مەملەكەت مەنشىگىندەگى ورىندار جارناسىن مەڭگەرەتىن نەمەسە جارناسىنا اتسالىسقان بانكە سالاسىنداعى فينانس قۇرىلىمدارىنىڭ 2022 – جىلعى تيجارات ونىمدىلىگىن باعالاعان كەزدە، نەسيەنىڭ نەگىزگى بولىگى مەن ءوسىمىن قايتارۋ ۋاقىتىن كەشەۋىلدەتۋ ساياساتىنىڭ ىقپالىن تولىق ويلاستىرادى، ۇيلەسىمدى رەتتەيدى جانە باعا بەرەدى. سونىمەن بىرگە، ۇكىمەت سيپاتىنداعى قارجىلاندىرۋعا كەپىل بولۋ قۇرىلىمدارىن نەسيە ۋاقىتىن ۇزارتۋدى قاجەت ەتەتىن كاسىپورىندارعا كەپىل بولۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا، سەنىمدى ارتتىرۋ جاعىندا جالعاستى قولداۋ كورسەتۋگە شابىتتاندىرادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار