بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حىنان ولكەسى جييۋان قالاسى: حۋاڭحى سازدىعىنىڭ قىسقى اسەم كورىنىسى

2022.11.15 16:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: حىنان ولكەسى حۋاڭحى سازدىعى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنىڭ جييۋان قالاسىنداعى بولىگىنىڭ كورىنىسى (ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن).

  قىستىڭ باس كەزىندە، حىنان ولكەسىندەگى حۋاڭحى سازدىعى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنىڭ جييۋان قالاسىنداعى بولىگى الۋان رەڭمەن ارلەنىپ، سۋرەتتەي كوركەم كورىنىس قالىپتاستىردى. شينحۋا اگەنتتىگى (مياۋ چيۋناۋ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى