بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حىنان ولكەسى جييۋان قالاسى: حۋاڭحى سازدىعىنىڭ قىسقى اسەم كورىنىسى(3)

2022.11.15 16:09  

حىنان ولكەسى جييۋان قالاسى: حۋاڭحى سازدىعىنىڭ قىسقى اسەم كورىنىسى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى