بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

گۋاڭجوۋ ءدارى – دارمەك توبى:

ۇرىمجىگە كومەككە ءۇش ميلليون يۋاندىق زاتتاي كومەك اتادى

2022.11.19 16:13     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينجياڭ گازەتىنىڭ 11 – ايدىڭ 18 – كۇنى ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى. ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋىنە اناعۇرلىم سايكەسۋ ءۇشىن، گۋاڭجوۋ ءدارى - دارمەك توبى ءۇرىمجى قالالىق قىزىل كرەست قوعامى ارقىلى ءۇرىمجى قالالىق ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ قىزمەتى قولباسشىلىق شتابىنىڭ ەمدەۋ - قۇتقارۋ ارناۋلى قىزمەتىنە ىندەتتەن ساقتانۋ دارىلەرى مەن سۋسىندارىنان ءبىر توبىن تارتۋ ەتتى، تارتۋ ەتىلگەن زاتتاردىڭ جالپى قۇنى ءۇش ميلليون يۋان بولدى. 11 - ايدىڭ 18 - كۇنى وسى توپتاعى زاتتار ىركەس – تىركەس ءۇرىمجى قالاسىنا جەتتى ءارى بۇكىل قالانىڭ ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ قىزمەتىنە پايدالانىپ، ىندەتكە قارسى اتتانۋدىڭ ءبىرىنشى شەبىندە كۇندىز – ءتۇنى كۇرەس جاساپ جاتقان قىزمەتكەرلەردى قولدادى.

 تانىستىرۋعا قاراعاندا، وسى رەتكى گۋاڭجوۋ ءدارى - دارمەك توبى تارتۋ ەتكەن زاتتاردىڭ ىشىندە جۇڭگوشا دايىن دارىلەر مەن ءدامى ءتىل ۇيىرەتىن اق جالبىز دارىسىنەن ءبىر توبى بار، مۇندا اتالعان زات جيىنى 75 مىڭ قوراپ، قۇنى ءبىر ميلليون 500 مىڭ يۋان، سونداي - اق جوعارى ۆيتامين C قۇرامى بار اۋىل - قىستاقتى گۇلدەندىرۋ ونىمدەرى بولعان سىنيڭجي سۋسىندىعىنان 17 مىڭ جاشىك، قۇنى ءبىر ميلليون 500 مىڭ يۋان ەكەن. بۇل زاتتار ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ قىزمەتىنە كومەكتەسەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار