بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

گازا ءوڭىرىنىڭ سولتۇستىك بولەگىندە ءورت اپاتى تۋىلىپ از دەگەندە 21 ادام ءولدى

2022.11.21 12:07     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ بەرگەن حابارى. پاكيستان اقپارت قۇرالدارىنىڭ حابارىنا نەگىزدەلگەندە، گازا ءوڭىرىنىڭ سولتۇستىك بولەگىندەگى دەباليا بوسقىندار تۇراعىندا 11 – ايدىڭ 17 – كۇنى تۇندە اۋىر ءورت اپاتى تۋىلعان، قازىرگە دەيىن از دەگەندە 21 ادام ولگەن.

 پاكيستان حابار اگەنتتىگىنىڭ حابارىندا ايتىلۋىنشا، ءورت بوسقىندار تۇراعىنداعى ءبىر تۇرعىندار ۇيىندە تۋىلعان، ولگەندەردىڭ ىشىندە كوپتەگەن بالالار بار، جارالانعاندار كورشىلەس بايتراسيا قالاشىعىنىڭ شيپاحاناسىنا جەتكىزىلىپ ەمدەۋگە الىنعان. كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار