بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالاسىندا ەرەكشە قاجەتتى بولعان ادامداردان سىرت، ۇدايىلانعان حىسۋان تەكسەرۋ مۇنان بىلاي ورىستەتىلمەيتىن بولدى

2022.12.05 16:10     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 تيانشان تورابى – شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى سۋ لۋپيڭ حابارلايدى. 12 – ايدىڭ 5 – كۇنى، ءۇرىمجى قالالىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ اقپارات كەڭسەسى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ – تىزگىندەۋ قىزمەتى جونىندە اقپار جاريالاۋ ءماجىلىسىن اشتى. ماجىلىستە مىناداي حابارلاندىرۋ شىعارىلدى: حاۋىپ – قاتەر دارەجەسى جوعارى رايوندارداعى تۇرعىندار جانە زاتپەن قامداۋ قاتارلى تۇيىق كۇيدە جۇمىس اتقاراتىن، حاۋىپ – قاتەر دارەجەسى جوعارى جۇمىس ورنىندا جۇمىس ىستەيتىن ادامدار تالاپقا ساي حىسۋان تەكسەرۋگە قاتىناسۋدان سىرت، ۇدايىلانعان حىسۋان تەكسەرۋ مۇنان بىلاي ورىستەتىلمەيدى.

 ماجىلىستە مىناداي ۇقتىرۋ شىعارىلدى: ءۇرىمجى قالاسىنداعى قاتىناس الاڭدارى مەن بەكەتتەردە، ءىرى تيپتى ساۋدا ەرەنبازارلارىنىڭ ەسىگىندە، ءبىرشاما ءىرى كولەمدى تۇرعىندار اۋماعىندا جانە ءارقايسى قالا رايونىنداعى دۋماندى ورىنداردا تۇراقتى حىسۋان تەكسەرۋ ورىندارى مەن جىلجىمالى حىسۋان تەكسەرۋ اۆتوموبيلدەرى ورنالاستىرىلىپ، قاجەت ەتەتىن قالا تۇرعىندارىن «تەكسەرۋ قاجەت بولعانداردى تولىق تەكسەرۋ» قىزمەتىمەن قامدايدى، تۇرعىندار اۋماعىندا كىرگەندە، ءارقايسى الاڭ – ورىندارعا كىرگەندە، الەۋمەتتىك قاتىناس قۇرالىنا وتىرعاندا، مۇنان بىلاي حىسۋان مالىمەتىن كورسەتۋدىڭ قاجەتى جوق.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار