بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش – نىڭ سان – فرانسيسكو قالاسى «نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىرۋ» قيمىلىن وتكىزىپ، نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىنا 85 جىل بولعانىن ەسكە ءتۇسىردى

2022.12.13 16:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 12 – ايدىڭ 11 – كۇنى، جۇرت ا ق ش – نىڭ سان – فرانسيسكو قالاسىندا نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىنا قاتىناسۋدا.

  ا ق ش – نىڭ كاليفورنيا شتاتى سان – فرانسيسكو قالاسى شىعاناق رايونىندا ءار سالاداعى حۋاچياۋلار مەن حۋارىندار 12 – ايدىڭ 11 – كۇنى سان – فرانسيسكوداعى تاڭرىن كوشەسىندەگى جۇڭحۋا مادەنيەت ورتالىعىنىڭ زالىندا نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىرۋ سالتىن ايبىندى تۇردە وتكىزىپ، نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىنا 85 جىل بولعانىن ەسكە ءتۇسىردى. بۇل قيمىل جالعاستى 26 جىل بويى وتكىزىلگەن. شينحۋا اگەنتتىگى (دۇڭ شۇيدۇڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى