بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش – نىڭ سان – فرانسيسكو قالاسى «نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىرۋ» قيمىلىن وتكىزىپ، نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىنا 85 جىل بولعانىن ەسكە ءتۇسىردى(2)

2022.12.13 16:02  

ا ق ش – نىڭ سان – فرانسيسكو قالاسى «نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىندا  قازا  بولعاندارعا ازا ءبىلدىرۋ» قيمىلىن وتكىزىپ، نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعىنا 85 جىل بولعانىن ەسكە ءتۇسىردى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى