بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مىسىق ايۋدىڭ قونجىعى جاڭا جىلدى قارسى الدى

2022.12.30 15:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 12 – ايدىڭ 29 – كۇنى چىڭدۋ مىسىق ايۋدى جەتىلدىرۋدى زەرتتەۋ بازاسىنان تۇسىرىلگەن مىسىق ايۋ قونجىقتارى.

  جاڭا جىل كەلۋى بايلانىسىمەن، چىڭدۋ مىسىق ايۋدى جەتىلدىرۋدى زەرتتەۋ بازاسى 2022 – جىلى تۋىلعان 13 مىسىق ايۋ قونجىعىن توپتىق كورسەتىپ، ساياحاتشىلارعا جاڭا جىلدىق تىلەك جولدادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شۇي بيڭجيە فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى