بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مىسىق ايۋدىڭ قونجىعى جاڭا جىلدى قارسى الدى(2)

2022.12.30 15:22  

مىسىق ايۋدىڭ قونجىعى جاڭا جىلدى قارسى الدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى