بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كوكتەم مەرەكەسى تاياعان سايىن، جەمىس – جيدەك بازارلارى قاربالاستىقپەن زات دايىنداي باستادى(4)

2023.01.10 15:42  

كوكتەم مەرەكەسى تاياعان سايىن، جەمىس – جيدەك بازارلارى قاربالاستىقپەن زات دايىنداي باستادى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى