بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالاسى: كوڭىلدى قىسقى دەمالىس باستالدى

2023.01.16 17:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: شينجياڭداعى باييۇن حالىقارالىق شاڭعى الاڭىندا، جاتتىقتىرۋشىمەن بىرگە شاڭعى تەبۋدى ۇيرەنىپ جۇرگەن بالالار (1 – ايدىڭ 13 – كۇنى تۇسىرىلگەن).

  جۋىردا، ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءارقايسى ورتا، باستاۋىش مەكتەپتەر قىسقى دەمالىسقا تارادى، بالالار باي مازمۇندى قىسقى دەمالىستى باستاپ كەتتى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ فەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى