بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ورتالىقتاعى باسشى جولداستار ساقا جولداستاردان حال سۇرادى

ساقا جولداستاردان مەرەكە بايلانىسىمەن شىن ىقىلاسپەن حال سۇراپ، ولاردىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ مەرەيلى بولۋىن، دەندەرىنىڭ ساۋ بولىپ، ۇزاق جاساۋىن شىن ىقىلاسپەن تىلەدى

2023.01.20 17:00     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ساقا جولداستار بۇعان العىس ايتىپ، وتكەن 5 جىلدا جانە جاڭا داۋىردە شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ پارمەندى باسشىلىعىندا، پارتيا مەن مەملەكەت ىستەرىندە قولعا كەلگەن تاريحي جەتىستىكتەردى، تۋىلعان تاريحي وزگەرىستەردى جوعارى باعالاپ، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇيىتقىسى، بۇكىل پارتيانىڭ ۇيىتقىسى بولۋىن شىن جۇرەكتەن قولدايتىندىقتارىن ءبىلدىردى. ساقا جولداستار بۇكىل پارتيانىڭ، بۇكىل ارميانىڭ، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىنىڭ شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، شي جينپيڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىن جاپپاي دايەكتىلەندىرىپ، پارتيا 20 - قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن ىشكەرىلەي ۇيرەنىپ، ۇگىتتەپ، دايەكتىلەندىرىپ، «ەكىنى تۇراقتاندىرۋدىڭ» شەشۋشى ءمانىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، «ءتورت تانىمدى» كۇشەيتىپ، «ءتورت سەنىمدى» بەكەمدەپ، «ەكىنى قورعاۋدى» ورىنداپ، سەنىمدى بەكەمدەپ، ءبىر نيەت، ءبىر تىلەكتە بولا وتىرىپ، جۇمىسقا قاجىرلىلىقپەن كىرىسىپ، ەرلىكپەن العا باسىپ، جاپپاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت قۇرۋ، جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋىن جاپپاي ىلگەرىلەتۋ جولىندا ىنتىماقتاسا كۇرەس جۇرگىزۋلەرىن ءۇمىت ەتتى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 1 – ايدىڭ 19 – كۇنى، بەيجيڭ. كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جەكە - جەكە تەلەفون سوعۋ نەمەسە قاتىستى جاقتاعى جاۋاپتى جولداستارعا تاپسىرۋ ارقىلى حۋ جينتاۋ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان، جاڭ گاۋلي جانە تيان جييۇن، چى حاۋتيان، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ ي، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، ليۋ ياندۇڭ، لي يۋانچاۋ، ما كاي، لي جيانگو، فان چاڭلۇڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ياڭ جيەچى، چىن چۋانگو، گو شىڭكۇن، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، دۋ چيڭلين، جاۋ حۇڭجۋ، يوۋ چۋان، ۋاڭ بيڭچيان، زوۋ جياحۋا، پىڭ پەييۇن، جوۋ گۋاڭجاۋ، لي تيەيىڭ، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ويۇنچيميك، حۋا جيانمين، چىن جىلي، جوۋ تيەنۇڭ، سىمايىل تىلەبالدى، جياڭ شۋشىڭ، ساڭ گوۋەي، ۋاڭ شىڭجۇن، چىن چاڭجى، يان جۇنچي، جاڭ پيڭ، شياڭبا پيڭسو، جاڭ باۋۋىن، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بيڭگو، چاڭ ۋانچۋان، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، حۋ چيلي، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، جاڭ كىحۇي، حاۋ جيانشيۋ، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابىلەت ابدىرەشيت، لي جاۋجو، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ، جاڭ رۇڭميڭ، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋ - ۋەي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن، حان چيدى، لين ۋىن - ي، لو فۋحى، لي حايفىڭ، چىن يۋان، جوۋ شياۋچۋان، ۋاڭ جيارۇي، چي شۇيچۇن، ما پەيحۋا، ليۋ شياۋفىڭ، ۋاڭ چينمين قاتارلى ساقا جولداستاردان حال سۇراپ، شىنايى مەرەكەلىك سالەم جولداپ، كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ مەرەيلى بولۋىن، دەندەرىنىڭ ساۋ بولىپ، ۇزاق جاساۋىن شىن ىقىلاسپەن تىلەدى.

 ساقا جولداستار بۇعان العىس ايتىپ، وتكەن 5 جىلدا جانە جاڭا داۋىردە شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ پارمەندى باسشىلىعىندا، پارتيا مەن مەملەكەت ىستەرىندە قولعا كەلگەن تاريحي جەتىستىكتەردى، تۋىلعان تاريحي وزگەرىستەردى جوعارى باعالاپ، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇيىتقىسى، بۇكىل پارتيانىڭ ۇيىتقىسى بولۋىن شىن جۇرەكتەن قولدايتىندىقتارىن ءبىلدىردى. ساقا جولداستار بۇكىل پارتيانىڭ، بۇكىل ارميانىڭ، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىنىڭ شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، شي جينپيڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىن جاپپاي دايەكتىلەندىرىپ، پارتيا 20 - قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن ىشكەرىلەي ۇيرەنىپ، ۇگىتتەپ، دايەكتىلەندىرىپ، «ەكىنى تۇراقتاندىرۋدىڭ» شەشۋشى ءمانىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، «ءتورت تانىمدى» كۇشەيتىپ، «ءتورت سەنىمدى» بەكەمدەپ، «ەكىنى قورعاۋدى» ورىنداپ، سەنىمدى بەكەمدەپ، ءبىر نيەت، ءبىر تىلەكتە بولا وتىرىپ، جۇمىسقا قاجىرلىلىقپەن كىرىسىپ، ەرلىكپەن العا باسىپ، جاپپاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت قۇرۋ، جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋىن جاپپاي ىلگەرىلەتۋ جولىندا ىنتىماقتاسا كۇرەس جۇرگىزۋلەرىن ءۇمىت ەتتى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار