بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شەكارادان ءوتىپ توپتىق ساياحاتتاۋ ىستەرى جانداندى(3)

2023.02.10 15:24  

شەكارادان ءوتىپ توپتىق ساياحاتتاۋ ىستەرى جانداندى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى