بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قار جاۋعاننان كەيىنگى اسەم كورىنىستەر(4)

2023.02.20 15:39  

قار جاۋعاننان كەيىنگى اسەم كورىنىستەر(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى