بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۋاڭشيدىڭ ۋجوۋ قالاسى: ۇلتتىق ءداستۇرلى دەنە تاربيە نىساندارى مەكتەپ اۋلاسىنا قادام تاستادى

2023.02.23 15:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 2 - ايدىڭ 22 – كۇنى، گۋاڭشيدىڭ مىڭشان اۋدانى شيا – ي ۇلتتىق مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى دەنە تاربيە ساباعىندا شىعىرىق دوڭگەلەتۋدە.

  جۋىرداعى جىلداردان بەرى، گۋاڭشيدىڭ ۋجوۋ قالاسى از ۇلتتاردىڭ ءداستۇرلى دەنە تاربيە تۇرلەرىنەن زىرىلداۋىق ويناۋ، كەستەلى دوپ لاقتىرۋ، شىعىرىق دوڭگەلەتۋ قاتارلى نىساندارىن ورتا، باستاۋىش مەكتەپتەردىڭ ساباق مازمۇنىنا ەنگىزىپ، وقۋشىلاردىڭ ۇزدىك جۇڭحۋا مادەنيەتىنە مۇراگەرلىك ەتۋمەن بىرگە، ۇلتتار ىنتىماعى العاباسارلىعى ءتالىم – تاربيەسىن قابىلداۋىنا شارت – جاعداي جاراتتى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋاڭ شياۋباڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى