بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«دەنە تاربيە +» توعىسپالى دامىتۋ جەتىستىكتەرى مول بولدى! شينجياڭنان دەنە تاربيە نىسانىنان 14 نىسان داڭقتى تۇردە 2022 – جىلعى جۇڭگو دەنە تاربيەلىك ساياحات جاعىنداعى تاڭداۋلى نىساندار جانە جۇڭحۋا دەنە تاربيەلىك مادەنيەت سالاسىنداعى ۇزدىك نىساندار اتاعىن الدى

2023.02.24 15:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: شينجياڭ 14 – كەزەكتى سايرام كولى اينالمالى تاس جول ۆەلوسيپەت جارىسى. سايرام كولى ايگىلى كورىنىس رايونىن باسقارۋ كوميتەتى بەرگەن سۋرەت

  انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى ءابيبا، ەرىكتى ءتىلشىسى گۋ يۇنفەي حابارلايدى. ءتىلشىنىڭ شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا: مەملەكەتتىك دەنە تاربيە باس مەكەمەسى دەنە تاربيە مەن مادەنيەتتى دامىتۋ ورتالىعى جۋىردا 2022 – جىلعى جۇڭگو دەنە تاربيەلىك ساياحات جاعىنداعى تاڭداۋلى نىساندارىن جانە جۇڭحۋا دەنە تاربيەلىك مادەنيەت سالاسىنداعى ۇزدىك نىسانداردى سارالاۋ ناتيجەسىن جاريالاعان. شينجياڭنان جۇڭگونىڭ دەنە تاربيەلىك ساياحات جاعىنداعى تاڭداۋلى نىساندارى قاتارىنا 9 نىسان، جۇڭحۋا دەنە تاربيەلىك مادەنيەت سالاسىنداعى ۇزدىك نىسانى قاتارىنا 5 نىسان تاڭدالعان.

  جۇڭگو دەنە تاربيەلىك ساياحات جاعىنداعى تاڭداۋلى نىساندارى قاتارىنان ورىن العان نىساندار ىشىندە، يانجيڭ شىنمۋيۋان كورىنىس رايونى مەن سايتان كەرىش كورىنىس رايونى؛ شاعانتوعاي اۋدانى بارلىق دەنە تاربيەلىك ساياحات جەلىسى تاڭداۋلى جەلى بولىپ باعالاندى؛ «ادامزاتتىڭ شاڭعى سپورتىنىڭ توركىنىندەگى» بايىرعى تەرى شاڭعى جارىسى، موري اۋدانى قازانات حالىقارالىق بايگە جارىسى، قوبىقسارى اۋدانىنداعى جاڭگىر مادەنيەت – ساياحات مەرەكەسى جانە نادام جينالىسى، جۇڭگو شينجياڭ سايرام كولى اينالمالى تاس جول ۆەلوسيپەت جارىسى، شيحۋ قالاسى سالبوربوك «التىن بەلبەۋ» باسەكەسى، تاكلاماكان اينالمالى راللي جارىسى تاڭداۋلى جارىس تۇرلەرى بولىپ باعالاندى.

  جۇڭحۋا دەنە تاربيەلىك مادەنيەت سالاسىنداعى تاڭداۋلى نىساندارى قاتارىنا تاڭدالعان نىساندار ىشىندە، اينالمالى التىباقان تاڭداۋلى مەرەكەلىك نىسان بولىپ باعالاندى؛ موڭعۇل ۇلتىنىڭ سالبوربوك نىسانى، بيىكتەگى داۋاز ونەرى حالىق اراسىنداعى ءداستۇرلى ۇلتتىق نىسان بولىپ باعالاندى؛ قازاق ۇلتىنىڭ توعىزقۇمالاق ويىنى، موڭعۇل ۇلتىنىڭ بۇعى دويبىسى ۇزدىك ۇلتتىق نىسان بولىپ باعالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى