بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەر جۇكتىلىك مەزگىلىندە، بالانىڭ ەمشەكتەگى مەزگىلىندە قانداي ەرەكشە ۇقىقتاردان يگىلىكتەنەدى؟ بىرگە ۇعىسايىق

2023.03.09 15:51     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەك بارىسىندا فيزولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىنە بايلانىستى تۋىندايتىن قيىنشىلىقتارىن ازايتۋ جانە شەشىم ەتۋ، ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋ ءۇشىن، ەلىمىز «ەڭبەك بارىسىندا ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردى قورعاۋ جونىندەگى ەرەكشە بەلگىلەمەنى» جاريالاپ اتقاردى. جۇكتىلىك مەزگىلى، بالانىڭ ەمشەكتەگى مەزگىلى قاتارلى تۇرلىشە كەزەڭدەردە، ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەر قانداي ەرەكشە ۇقىق – مۇددەلەردەن يگىلىكتەنەدى؟ بىرگە ۇعىسايىق.

 «ەڭبەك بارىسىندا ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردى قورعاۋ جونىندەگى ەرەكشە بەلگىلەمەگە» نەگىزدەلگەندە، ادام ىستەتۋشى ورىندار ەڭبەك بارىسىندا ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردى قورعاۋدى كۇشەيتۋى، شارا قولدانۋ ارقىلى ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەك بارىسىنداعى حاۋىپسىزدىك، دەنساۋلىق شارت – جاعدايىن جاقسارتۋى كەرەك، ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەرگە مىندەتتەۋگە تيىم سالىنعان ەڭبەك كولەمى جونىندەگى بەلگىلەمەگە بويسۇنۋى كەرەك.

 ادام ىستەتۋشى ورىنداردىڭ ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەر جۇكتى بولعان، بوسانعان، ەمشەكتەگى بالاسى بار مەزگىلدە ولاردىڭ ەڭبەكاقىسىن تومەندەتۋىنە، ولاردى جۇمىستان بوساتۋىنا، ەڭبەك توقتامىن نەمەسە قىزمەتكە قابىلداۋ توقتامىن كۇشىنەن قالدىرۋىنا بولمايدى.

 ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەر جۇكتىلىك مەزگىلىندە ەڭبەك ىستەۋگە جاعدايى كەلمەسە، ادام ىستەتۋشى ورىندار ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ ىسپاتىنا ساي، ولاردىڭ ەڭبەك ىستەۋ مولشەرىن ازايتۋى نەمەسە جاعدايى كەلەتىن ەڭبەكتى ىستەۋگە ورنالاستىرۋى كەرەك.

 ادام ىستەتۋشى ورىنداردىڭ جۇكتى بولعانىنا 7 ايدان اسقان ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەك ىستەۋ ۋاقىتىن ۇزارتۋىنا نەمەسە تۇنگى كەزەككە ورنالاستىرۋىنا بولمايدى، ەڭبەك ىستەۋ ۋاقىتىندا دەمالاتىن بەلگىلى ۋاقىت ورنالاستىرۋى كەرەك.

 جۇكتىلىك مەزگىلىندەگى ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەر ەڭبەك ۋاقىتىندا تۋىت الدىنداعى تەكسەرۋدى جۇرگىزۋى قاجەت بولسا، بۇعان كەتكەن ۋاقىتتى ەڭبەك ىستەگەن ۋاقىتقا قوسىپ ەسەپتەۋ كەرەك.

 ايەل جۇمسشى – قىزمەتكەرلەر تۋىت مەزگىلىندە 98 كۇندىك تۋىت دەمالىسىنان يگىلىكتەنەدى.

 ادام ىستەتۋشى ورىندار ەڭبەك ۋاقىتىندا ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ بالا ەمىزۋىنە ءبىر ساعات ۋاقىت ورنالاستىرۋى كەرەك.

 ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەرگە تۋىت مەزگىلىندە تۋىت قوسىمشا قاراجاتىن بەرۋ، ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان تازالىق بولمەسى، بالا ەمىزۋ بولمەسى قاتارلىلاردى ورنالاستىرۋ جونىندە دە قاتىستى بەلگىلەمەلەر جاسالعان.

 تانىستىرۋعا قاراعاندا، «ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردى ەڭبەك بارىسىندا قورعاۋ جونىندەگى ەرەكشە بەلگىلەمەنىڭ» تاراتىلۋى ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەك بارىسىنداعى شارت – جاعدايىن ۇزدىكسىز جاقسارتۋدى، ايەل جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەك بارىسىنداعى زاڭدى ۇقىق – مۇددەسىن پارمەندى قورعاۋدى ىلگەرىلەتەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى