بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

حالىق تورابىنىڭ ”اقيقات“ باعدارلاماسى

ساق بولىڭىزدار! چىڭدۋ ستۋدەنتتەر سپورت جارىسىنا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ تۋرالى رەسمي ارنالار جاريالاماعان اقپاراتتارعا سەنبەڭىزدەر

2023.04.18 16:16     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  حالىق تورابىنىڭ 4 – ايدىڭ 17 -كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. (جوۋ جيڭيۋان) جۋىردا ينتەرنەتتە ”چىڭدۋ ستۋدەنتتەر سپورت جارىسىنا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلدانادى“ دەگەن اقپارات تارالدى ءارى بۇل اقپاراتتا ”اي سايىن قوسىمشا قاراجات تاراتىلادى“ دەگەن مازمۇن ايتىلعان، كوپتەگەن توراپتاستار ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ تۋرالى اقپاراتتىڭ شىن ەكەندىگىنەن كۇمانداندى.

  ينتەرنەتتە تاراعان اقپارات تۋرالى 4 – ايدىڭ 15 – كۇنى چىڭدۋ 31 – كەزەكتى دۇنيە جۇزىلىك ستۋدەنتتەر جازعى سپورت جارىسىنىڭ اتقارۋشى كوميسسياسى ادام كۇشى بايلىعى ءبولىمىنىڭ (ەرىكتى قىزمەتكەرلەر ءبولىمى) رەسمي تورابى ارقىلى مىناداي ۇقتىرۋ جاريالادى: باسقا ءارقانداي كاسىپورىن، ۇيىم جانە جەكە چىڭدۋ ستۋدەنتتەر سپورت جارىسىنا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ نەمەسە قالاعا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ اتىندا قىزمەتكەر قابىلداۋ قيمىلىنا ساياتىن ينفورماتسيانى جاريالاسا، مۇنىڭ بارلىعى جالعان ينفورماتسيا سانالادى.

  ”اقيقات“ ايدارشاسىنىڭ ۇعىسۋىنشا، چىڭدۋ ستۋدەنتتەر سپورت جارىسىنا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ قىزمەتىن چىڭدۋ ستۋدەنتتەر سپورت جارىسى اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ ادام كۇشى بايلىعى ءبولىمى (ەرىكتىلەر ءبولىمى) مىندەتىنە العان. جارىستىڭ ەرىكتى قىزمەتكەرلەرىن قابىلداۋ جۇمىسى قازىر اياقتاعان، قالاعا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ قيمىلى قازىر ورىستەتىلۋدە. چىڭدۋ ستۋدەنتتەر سپورت جارىسىنا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋدا جانە قالاعا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ بارىسىندا ەرىكتى قىزمەتكەر بولىپ قابىلدانعانداردان تىزىمدەلۋ اقىسى، كۋرس اقىسى، قاتىناس قاراجاتى قاتارلى ءارقانداي قاراجات الىنبايدى، قىزمەت وتەۋ مەزگىلىندە ەڭبەكاقى تاراتىلمايدى.

  ”اقيقات“ باعدارلاماسى توراپتاستارعا مىنانى ەسكەرتەدى: چىڭدۋ ستۋدەنتتەر سپورت جارىسىنا ەرىكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ قيمىلىنا قاتىناسۋ ءۇشىن رەسمي توراپتا جاريالانعان اقپاراتتارعا نازار اۋدارىڭىز، باسقا جەكەلەردىڭ نەمەسە قۇرىلىمداردىڭ جولداعان مازمۇنىنا سەنە كەتپەڭىز. ەگەر الدامكوستىككە جولىقساڭىز، دەرەۋ ساقشىعا مالىمدەڭىز.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى