بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

بۇل وتاندىق ۆاكسينا مەملەكەت بويىنشا تۇڭعىش رەت ەگىلدى! ”ءبىر رەت ەكتىرسە، ون جىلعا جەتەدى“

2023.04.21 16:30     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  4 – ايدىڭ 20 – كۇنى، 40 جاستاعىلار مەن ودان ۇلكەندەرگە ۇيلەسەتىن بەلدەۋلەنبە ۇشىقتىڭ ۋىتى ازايتىلعان ءتىرى ۆاكسيناسى ەلىمىز بويىنشا تۇڭعىش رەت جيلين ولكەسى چاڭچۇن قالاسىندا ەگىلدى، بۇل بەلدەۋلەنبە ۇشىقتىڭ وتاندىق ۆاكسيناسىنىڭ تۇڭعىش رەت رەسمي ەگىلگەنىن كورسەتەدى.

  بەلدەۋلەنبە ۇشىق داۋاسىز دەرت ەمەس، الايدا ادامدى ازاپقا سالاتىن اۋرۋ

  ءسىزدىڭ ماڭايىڭىزدا بەلدەۋلەنبە ۇشىق شىققاندار بولعان با؟ جيلين ولكەلىك حالىق ەمحاناسى تەرى اۋرۋلارى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ۋ بيننىڭ تانىستىرۋىنشا، بەلدەۋلەنبە ۇشىق — قازىر تەرى اۋرۋلارى بولىمىندە ەڭ كوپ كەزدەسەتىن جۇقپالى اۋرۋ، 40 جاستان اسقان ەرەسەكتەردە كوبىرەك كەزدەسەدى. جۋىرداعى جىلداردان بەرى بۇل اۋرۋعا جاستاردىڭ شالدىعۋ بەتالىسى دا ارتۋدا، تۇندەلەتىپ جۇمىس ىستەۋ نەمەسە تۇرمىستىڭ قىسىمى اۋىر بولۋ سەبەبىنەن كوپتەگەن جاستاردىڭ يممۋنيتەت قۋاتى تومەندەپ، وسىنداي اۋرۋعا شالدىعادى.

  ۆاكسينانى ەكتىرۋ ەڭ ءونىمدى، اتقارۋعا بولاتىن ساقتانۋ ءتاسىلى سانالادى

  بەلدەۋلەنبە ۇشىق ۆاكسيناسى — بەلدەۋلەنبە ۇشىقتان ساقتانۋدىڭ ەڭ ارزان، ەڭ ءونىمدى ءتاسىلى. بەلدەۋلەنبە ۇشىقتىڭ وتاندىق ۆاكسيناسىنىڭ بازارعا شىعارىلۋى بەلدەۋلەنبە ۇشىق ۆاكسيناسىن ەگۋدە يمپورت ەتۋگە سۇيەنەتىن جاعدايدى اياقتاتىپ، ەل ىشىندە تۇڭعىش رەت ىسكە قوسىلعان، 40 جاستاعىلارغا جانە ودان ۇلكەندەرگە ەگىلەتىن بەلدەۋلەنبە ۇشىقتىڭ ۋىتى ازايتىلعان ءتىرى ۆاكسيناسىنا اينالدى، تەك ءبىر رەت ۆاكسينا ەكتىرسە بولعانى، ۆاكسينا ەكتىرۋشىگە 10 جىلدان استام ۋاقىت يممۋنيتەت ونىمدىلىگىن سيلايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى