بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

”ادام جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن ەڭ كوپ بولعاندا 8 رەت جۇعىمدالادى، 9 – رەت جۇعىمدالعاندا ادام ومىردەن وتەدى“ دەگەن ءسوز راس پا؟ ماماندار جاۋاپ قايتاردى

2023.05.22 16:05     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  جۋىردا ”ادامنىڭ دەنساۋلىعى قانشا جاقسى بولسا دا، قانشالىق قۋاتتى بولسا دا، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن ەڭ كوپ بولعاندا 8 رەت جۇعىمدالادى، 9 – رەت جۇعىمدالعاندا ادام ومىردەن وتەدى“ دەگەن ايتىلىم تالقى تاقىرىبىنا اينالدى. ماماندار مۇنداي ايتىلىمنىڭ ەشقانداي عىلىمي نەگىزى جوق ەكەنىن ايتتى.

  حابارعا قاراعاندا، جىجياڭ داشۋەسى مەديتسينا شۋەيۋانىنىڭ قاراماعىنداعى 1 – ەمحاناداعى مەملەكەتتىك جۇقپالى اۋرۋلار مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى لي يۇڭتاۋ وسىنداي ايتىلىم جونىندە مىنانى بىلدىرگەن: قازىر نەگىزدىك اۋرۋى جوق قالىپتى ادامدار جونىنەن ايتقاندا، ”ەڭ كوپ بولعاندا تەك 8 رەت جۇعىمدالادى“ دەگەن ايتىلىمنىڭ ەشقانداي عىلىمي نەگىزى جوق، ونىڭ ۇستىنە، قايتالاي جۇعىمدالعاندا اۋرۋ بەلگىلەرى نەگىزىنەن جەڭىل بولادى، كوپشىلىكتىڭ وتە الاڭداپ كەتۋىنىڭ قاجەتى جوق.

  وڭتۇستىك مەديتسينا داشۋەسى الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ شۋەيۋانى بيولوگيالىق حاۋىپسىزدىكتى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى جاۋ ۋەي مىنانى ءبىلدىردى: قازىر ءبىر ادامنىڭ قانشا رەت جۇعىمدالاتىنى جونىندە تۇراقتاندىرىلعان تۇجىرىم جوق بولعانىمەن، ءبىر ادامنىڭ جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن كوپ رەت قايتالاي جۇعىمدالۋىنىڭ ىقتيمالدىعى شىنىمەن دە بار. قازىرگى باقىلاۋ – زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنىڭ بارلىعى قايتالاي جۇعىمدالعان كەزدە اۋرۋ بەلگىسىنىڭ بارعان سايىن جەڭىلدەي تۇسەتىنىن دالەلدەدى. ”ءبىر جاعىنان ايتقاندا، العاش رەت جۇعىمدالعان سوڭ ادام دەنەسىندە اۋرۋ قوزدىرعىشقا بولعان يممۋنيتەت قۋاتى قالىپتاسادى. ەندى ءبىر جاعىنان، اۋرۋ قوزدىرعىش دەنە تارالۋ بارىسىندا، ونىڭ ءوزىنىڭ دە اۋرۋعا شالدىقتىرۋ قۋاتى بىرتىندەپ السىرەيتىن، جۇعىمتالدىق قۋاتى بىرتىندەپ ارتاتىن باعىتقا قاراي وزگەرەدى“.

  جاۋ ۋەي بىلاي مىناداي ۇسىنىس بەردى: ەگەر 60 جاستان اسقان قارتتار مەن نەگىزدىك اۋرۋى بار ادامدار قايتالاي جۇعىمدالۋ ماسەلەسىنەن شىنىمەن دە الاڭدايتىن بولسا، ۆاكسينا ەكتىرۋىنە نەمەسە كۇشەيتپەلى ۆاكسينا ەكتىرۋىنە بولادى. مۇنان قالسا، ادام كوپ توپتاسقان جەرلەردە، وتە – موتە، ەمحاناعا بارعان كەزدە، باستان – اياق ماسكى تاققانى، ۇيگە قايتقان سوڭ، دەر كەزىندە قولدى جۋىپ، ديزەنفەكسيالاعانى ءجون.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى