بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

تۇرعىن ءۇي جانە قالا – اۋىل قۇرىلىسى مينيسترلىگى: 2025 – جىلعا بارعاندا قوقسىقتاردى تۇرگە ءبولۋدى تولىق اتقارۋ نەگىزىنەن ىسكە اسىرىلادى

2023.05.23 16:48     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  5 – ايدىڭ 23 – كۇنى، تۇرعىن ءۇي جانە قالا – اۋىل قۇرىلىسى مينيسترلىگى مىنانى ءبىلدىردى: بيىل جىل سوڭىنا دەيىن، ايماق دارەجەلىدەن جوعارى قالالارداعى تۇرعىندار شاعىن اۋماعىندا قوقسىقتى تۇرگە ءبولۋدى ورىنداۋ مولشەرىن %90 تەن جوعارى دارەجەگە جەتكىزۋگە، 2025 – جىلدىڭ سوڭىنان بۇرىن قوقسىقتى تۇرگە ءبولۋدى تولىق اتقارۋدى ىسكە اسىرۋعا كۇش سالىنادى.

  تۇرعىن ءۇي جانە قالا – اۋىل قۇرىلىسى مينيسترلىگىنىڭ ايتۋىنشا، جۋىرداعى جىلداردان بەرى ەلىمىزدە قوقسىقتى تۇرگە ءبولۋ قىزمەتى ۇزدىكسىز ىشكەرىلەي ىلگەرىلەتىلۋدە، ايماق دارەجەلىدەن جوعارى 297 قالادا تۇرمىستىق قوقسىقتاردى تۇرگە ءبولۋ تولىق اتقارىلعان، تۇرعىندار شاعىن اۋماعىندا تۇرمىستىق قوقسىقتاردى تۇرگە ءبولۋدىڭ قامتۋ مولشەرى ورتا ەسەپپەن %82.5 كە جەتكەن، ءاربىر ادام قوقسىقتى تۇرگە بولۋگە ات سالىساتىن تاماشا اۋقىم بىرتىندەپ قالىپتاسۋدا. فۋجيان، حىبەي، شاندۇڭ قاتارلى 20 نەشە ولكە، اۆتونوميالى رايون، شاڭحاي، گۋاڭجوۋ قاتارلى 173 قالا جەرگىلىكتى سيپاتتاعى زاڭ – تۇزىمدەردى، ۇكىمەت ەرەجەسىن شىعارعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى