بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

كولۋمبيالىق 4 بالا ۇشاق قۇلاعاندا امان قالىپ، ورماندا 40 كۇن ءومىر سۇرگەن سوڭ قۇتقارىلعان

2023.06.12 14:42     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  كولۋمبيانىڭ زۇڭتۇڭى گۋستافو پەترونىڭ 6 - ايدىڭ 9 - كۇنى ايتۋىنشا، قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر 40 كۇن ىزدەۋ ارقىلى وسىنىڭ الدىندا تۋىلعان ۇشاق قۇلاۋ شىرعالاڭىندا ورماندا قامالىپ قالعان 4 بالانى تاپقان، ولاردىڭ بارلىعى امان - ساۋ ەكەن.

  رەيتەر اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل 4 بالانىڭ ۇشەۋى قىز، بىرەۋى ۇل بالا، جاستارى جەكە - جەكە 13 جاس، 9 جاس، 4 جاس جانە ءبىر جاس، ارميا جاقتىڭ ادامدارى ولاردى كولۋمبيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى كاكتا شتاتى مەن ۆيالەي شتاتىنىڭ شەكارالاسقان جەرىنەن قۇتقارىپ شىققان، ول ارا ۇشاق قۇلاعان جەرگە جاقىن.

  پەترونىڭ اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرىنە ايتۋىنشا، ”بالالار (تابىلعان كەزدە) ءبىر جەردە بولعان، قازىر دەنساۋلىقتارى السىرەگەن، شيپاگەرلەردىڭ ساراپتاۋىن قاجەت ەتەدى“. ول بالالاردى ”تىرشىلىك ەتۋدىڭ ۇلگىلەرى“ دەپ ماقتاعان، ولاردىڭ عاجايىپ حيكاياسى ”تاريحقا جازىلۋى مۇمكىن“ دەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى