بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ءونىمنىڭ رەڭىن وزگەرتەتىن شىراقتاردى قولدانۋعا 12 - ايدىڭ 1 - كۇنىنەن باستاپ تيىم سالىنادى

2023.07.27 15:57     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  جۋىردا بازاردى باقىلاۋ - باسقارۋ باس مەكەمەسى «ازىقتىق رەتىندە پايدالاناتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بازارىنداعى ءونىم ساپاسىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ - باسقارۋ ءادىسىن» (تومەندە قىسقارتىلىپ «ءادىس» دەپ اتالادى) جاريالادى، اتالعان ءادىس 2023 - جىلى 12 - ايدىڭ 1 - كۇنىنەن باستاپ اتقارىلادى.

  «ادىستە» بۇقارا اڭىس ەتكەن ءونىمنىڭ ءتۇسىن وزگەرتەتىن شىراق ارقىلى تۇتىنۋشىلاردى الجاستىرۋ ماسەلەسىنە باعىتتاي وتىرىپ، ساۋدا ورىندارىنداعى جارىقتاندىرۋ قۇرىلعىلارى قاتارلىلاردى ورناتۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى تالاپتار ارتتىرىلعان، ازىقتىق رەتىندە پايدالاناتىن شيكى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ساتۋشىلاردىڭ ازىقتىق رەتىندە پايدالاناتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىنىڭ شىنايى ءوز رەڭى قاتارلى ەرەكشەلىكتەرىن كورنەكتى تۇردە وزگەرتەتىن جارىقتاندىرۋ قۇرىلعىلارى قاتارلى اسپاپتاردى پايدالانۋ ارقىلى تۇتىنۋشىلاردىڭ ونىمدەر جونىندەگى تۇيسىكتىك تانىمىن الجاستىرۋعا تيىم سالىنعان.

  ونىمدەردىڭ ءتۇسىن وزگەرتەتىن شىراق تۋرالى تالاس - تارتىس بۇرىننان بار، بىلتىردىڭ وزىندە ءىشىنارا اقپارات قۇرالدارى مىناداي جاعدايدى حابارلاعان: تۇتىنۋشى كوكونىس بازارىنان رەڭى قانىق جاس ەت الىپ، ۇيىنە بارعان سوڭ ەتتىڭ رەڭىنىڭ وزگەرگەنىن، ۇزاق تۇرىپ قالعان ەت ەكەنىن بايقاعان.

  كوپتەگەن ادامدار ساۋداگەرلەردىڭ ءونىمنىڭ رەڭىن وزگەرتەتىن شىراقتى پايدالانۋ ارقىلى ازىق - تۇلىكتەردىڭ ناق ءوز رەڭىن وزگەرتكەنىنە نارازى ەكەنىن بىلدىرگەن. ولار ”ساۋداگەرلەردىڭ وسىنداي ارەكەتى تۇتىنۋشىلاردى الداۋ ءتاسىلىنىڭ ءبىر ءتۇرى، سەنىمدىلىك پەن ادالدىق پرينسيپىنە قايشى كەلەدى“ دەپ قاراعان. دەمەك، باقىلاۋ - باسقارۋ تاراۋلارىنىڭ جاڭا بەلگىلەمەسىندە بۇعان ايقىن تيىم سالىنعان، مۇنداعى ماقسات — تۇتىنۋشىلاردىڭ ۇقىق - مۇددەسى مەن ازىق - تۇلىك حاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ.

  قورتىپ ايتقاندا، ساۋداگەرلەردىڭ ءونىمنىڭ رەڭىن وزگەرتۋ ارقىلى تۇتىنۋشىلاردى الجاستىرۋ ارەكەتىنە باقىلاۋ - باسقارۋ تاراۋلارىنىڭ تيىم سالۋى دۇرىس بولعان. بۇل ارەكەت تۇتىنۋشىلاردىڭ ءبىلۋ ۇقىعى مەن تاڭداۋ ۇقىعىنا قايشى كەلۋمەن بىرگە، بازارداعى ءادىل باسەكەلىك ورتانى بۇلدىرەدى. وسىنداي ىستەرگە تيىم سالعاندا عانا، شيكى ازىق - تۇلىكتەر بازارىنىڭ اقاۋسىز دامۋىن ىلگەرىلەتىپ، تۇتىنۋشىلاردىڭ ۇقىق - مۇددەسىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى