بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ليۆيادا تۋىلعان تاسقىن اپاتىنداعى اپاتقا ەڭ اۋىر ۇشىراعان دەرنا قالاسىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 10 مىڭ ادامنان استى

2023.09.15 14:58     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  ليۆيا قىزىل اي قوعامىنىڭ 9 - ايدىڭ 14 - كۇنى ايتۋىنشا، اپاتقا ەڭ اۋىر ۇشىراعان دەرنا قالاسىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 11300 ادامعا جەتكەن، مۇنان سىرت، ون مىڭنان استام ادام دەرەكسىز كەتكەن. جەرگىلىكتى شۇعىل جاعدايلارعا توتەپ بەرۋ جانە شۇعىل قۇتقارۋ ورتالىعىنىڭ سول كۇنى جاريالاۋىنشا، دەرنا قالاسى ەڭ جوعارى دارەجەلى شۇعىل كۇيگە وتكەن.

  9 - ايدىڭ 14 - كۇنى ا ق ش بىرلەسكەن اگەنتتىگى ليۆيانىڭ قىزىل اي قوعامىنىڭ باس حاتشىسى ماريا ەردەلزدىڭ سوزىنەن سيتات كەلتىرىپ حابارلاۋىنشا، دەرنادا تۋىلعان تاسقىن اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 11300 ادامعا جەتكەن، مۇنان سىرت، شامامەن 10100 ادام دەرەكسىز كەتكەن.

  ارابيا تەلەۆيزياسىنىڭ 9 - ايدىڭ 14 - كۇنى حابارلاۋىنشا، دەرناداعى شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ جانە شۇعىل قۇتقارۋ ورتالىعىنىڭ سول كۇنى جاريالاۋىنشا، دەرنا قالاسى ەڭ جوعارى دارەجەلى شۇعىل كۇيگە وتكەن. دەرنا قالاسىنىڭ تۇرعىندارىن كوشىرۋ ءۇشىن، تەك قۇتقارۋ - كومەكتەسۋ اترەتىنىڭ ادامدارىنىڭ عانا قالاعا كىرۋىنە رۇقسات بەرىلگەن. دەرناداعى قىزىل اي قوعامىنىڭ اقپارات ورتالىعىنىڭ جاۋاپتىسىنىڭ ايتۋىنشا، كوپ مولشەردەگى دەرەكسىز كەتكەندەر بالشىققا كومىلىپ قالعان، قيراندىنىڭ استىندا قالعان نەمەسە تەڭىزگە اعىپ كەتكەن.

  دەرنا قالالىق قىزىل اي قوعامىنىڭ اقپارات ورتالىعىنىڭ جاۋاپتىسى ساليم ناس: تەڭىزدەن كوپتەگەن مۇردەلەر بايقالدى، تەڭىزدە شامامەن 2000 داي مۇردە بار. ءبىز ءۇيدىڭ قيراندىلارىنىڭ استىنان دا مۇردەلەردى ۇزدىكسىز بايقاۋدامىز، — دەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى