بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

مەملەكەت جاعىنان ستۋدەنتتەرگە كومەككە بەرىلەتىن قارىزدىڭ مولشەرى جوعارىلاتىلدى

2023.09.25 14:47     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  حالىق گازەتىنىڭ ءتىلشىسى حۋاڭ چاۋ 9 - ايدىڭ 24 - كۇنى بەيجيڭنەن حابارلايدى. وقۋ - اعارتۋ مينيسترلىگى قاتارلى 4 تاراۋ جۋىردا ۇقتىرۋ شىعارىپ، ستۋدەنتتەرگە قارىز بەرۋ ارقىلى كومەكتەسۋ ساياساتىنا رەتتەۋ جۇرگىزدى جانە كەمەلدەندىردى، مەملەكەت جاعىنان ستۋدەنتتەرگە كومەككە بەرىلەتىن قارىزدان ءاربىر وقۋشىنىڭ جىلىنا ءوتىنىش ەتۋگە بولاتىن ەڭ جوعارى مولشەرى 4000 يۋان جوعارىلاتىلدى، ءوسىم مولشەرى 30 نەگىزدىك ەسەلىككە تومەندەتىلدى.

  وسى رەتكى ستۋدەنتتەرگە قارىز بەرۋ ارقىلى كومەكتەسۋ ساياساتىنا رەتتەۋ جۇرگىزۋ جانە كەمەلدەندىرۋ 3 ءتۇرلى جاققا سايادى: بىرىنشىدەن، تولىق كۇندىك جاي تولىق كۋرس، ارناۋلى كۋرس ستۋدەنتتەرىنىڭ (ەكىنشى باكالاۋرلىق اتاقتى، جوعارى دارەجەلى كاسىپتىك مەكتەپ وقۋشىسىن، دايىندىق كلاس وقۋشىسىن قامتيدى) ءاربىرىنىڭ جىلىنا ءوتىنىش ەتۋگە بولاتىن قارىز مولشەرى ەڭ جوعارى بولعاندا 12 مىڭ يۋاننان اسپاۋى كەرەك دەگەن بەلگىلەمە ەڭ جوعارى بولعاندا 16 مىڭ يۋاننان اسپاۋى كەرەك دەپ وزگەرتىلدى، تولىق كۇندىك اسپيرانتتاردىڭ ءوتىنىش ەتۋگە بولاتىن قارىز سوماسى ەڭ جوعارى بولعاندا 16 مىڭ يۋاننان اسپاۋى كەرەك دەگەن بەلگىلەمە ەڭ جوعارى بولعاندا 20 مىڭ يۋاننان اسپاۋى كەرەك دەپ وزگەتىلدى. سونىمەن بىرگە، جوعارى دارەجەلى مەكتەپتەردىڭ اسكەرلىك مىندەت وتەگەن ستۋدەنتتەرىنە وقۋ قاراجاتىن تولىقتاپ تولەۋ، مەملەكەت جاعىنان ستۋدەنتتەرگە بەرىلەتىن قارىزدى وقۋ قاراجاتى رەتىندە جۇمساعانداردىڭ اتىنان قارىزدى قايتارۋ جانە وقۋ قاراجاتىن ازايتۋ، كەشىرىم ەتۋ ولشەمى، سونداي - اق، نەگىزگى ساتىعا بارىپ جۇمىستانعانداردىڭ وقۋ قاراجاتىن تولىقتاپ تولەۋ، مەملەكەت جاعىنان ستۋدەنتتەرگە بەرىلەتىن قارىزدى وقۋ قاراجاتى رەتىندە جۇمساعانداردىڭ اتىنان قارىزدى قايتارۋ ولشەمىن دە سايكەستى تۇردە جوعارىلاتتى. ەكىنشىدەن، مەملەكەت جاعىنان ستۋدەنتتەرگە كومەككە بەرىلەتىن قارىزدىڭ ءوسىم مولشەرى دە ۇقساس مەزگىلدەگى ۇقساس دەڭگەيدەگى قارىزدىڭ بازاردا بەلگىلەنگەن ءوسىم مولشەرىنەن (LPR) 30 نەگىزدىك ەسەلىكتى ازايتۋ ارقىلى ەسەپتەۋدەن 60 نەگىزدىك ەسەلىكتى ازايتىپ ەسەپتەۋگە وزگەرتىلەدى. ۇشىنشىدەن، اسپيرانتتارعا ساۋدالىق سيپاتتى قارىز ارقىلى كومەك بەرۋ قىزمەتى ورىستەتىلەدى، بانكە سالاسىنداعى فينانس قۇرىلىمدارىن رەسميەتى قولايلى، حاۋىپ - قاتەرىن مەڭگەرۋگە بولاتىن، ستۋدەنتتەرگە كومەككە بەرىلەتىن قارىز تۇرلەرىن باعىتتامالى تۇردە دايىنداۋعا، كەمەلدەندىرۋگە شابىتتاندىرادى ءارى قارىز مولشەرى، ءوسىمى، شەكتى مەرزىمى، قارىز قايتارۋ ءتاسىلى قاتارلى جاقتاردا بەلگىلى دەڭگەيدە تيىمدىلىك جاسايدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، جاڭا ساياسات ورتاعا قويىلعان سوڭ، قارىز الۋعا ءوتىنىش بەرەتىن ستۋدەنتتەر قارىز الۋ جۇمىسىن تىكەلەي جاڭا ساياسات بويىنشا بىتىرسە بولادى؛ جاڭا ساياسات شىعۋدان بۇرىن 2023 - جىلدىڭ ىشىندە قارىز الۋ ءوتىنىشىن تاپسىرىپ بولعان نەمەسە قارىز الۋ توقتامىنا قول قويىپ بولعان ستۋدەنتتەر ءىس جۇزىندىك قاجەتىنە قاراي جاڭا ساياساتتاعى قارىز مولشەرى كولەمىندە مەملەكەت جاعىنان ستۋدەنتتەرگە كومەككە بەرىلەتىن قارىزدى بىتىرەتىن بانكەلەرگە قارىز سوماسىن ارتتىرۋ تۋرالى ءوتىنىش تاپسىرسا بولادى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، مەملەكەت جاعىنان ستۋدەنتتەرگە قارىز بەرۋ ارقىلى كومەكتەسۋ ساياساتى 1999 - جىلى اتقارىلعاننان بەرى قازىرگە دەيىن ۇزدىكسىز كەمەلدەندىرىلگەن. 2022 - جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، ەلىمىز بويىنشا ستۋدەنتتەرگە كومەكتەسۋ ءۇشىن 400 ميلليارد يۋاننان استام قارىز تاراتىلىپ، 20 ميلليوننان استام ستۋدەنتكە تيىمدىلىك جاراتىپ، وتباسىندا ەكونوميكالىق جاقتا قيىنشىلىعى بار ستۋدەنتتەردىڭ وقۋىن ءساتتى تامامداۋىنا پارمەندى قولداۋ كورسەتىپ، وقۋ - اعارتۋ جاعىنداعى تەڭدىكتى ىلگەرىلەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى