بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

قاناس كورىنىس رايونىندا ورمان قورعاۋشىلار تەمىر تورعا قامالىپ قالعان جابايى مارالدى دەر كەزىندە قۇتقاردى

2024.01.29 15:28     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينجياڭ بۋىرشىن اۋدانى قاناس كورىنىس رايونىنداعى ورمان ىستەرى جانە بايلىق قاينارىن قورعاۋ قىزمەتكەرى 1 – ايدىڭ 26 – كۇنى كۇندەلىكتى شارلاۋ جۇرگىزۋ، قورعاۋ قىزمەتىن ورىستەتۋ بارىسىندا، مەملەكەتتىك 2 – دارەجەلى قورعالاتىن حايۋانات — مارالدىڭ سيراعىنىڭ جايىلىمدى قورشاعان تەمىر تورعا ورالىپ قالعانىن بايقايدى.

  ۇزاق ۋاقىت بويى ماتالىپ قالعاندىقتان، مارالدىڭ قۇتىلىپ شىعاتىنداي دارمەنى قالماعان. قورىق قىزمەتكەرلەرى مارالدىڭ جاعدايىن تەكسەرگەن سوڭ، ونى قۇتقارۋ شارالارىن اتقارعان، سونىمەن بىرگە، جەم – ءشوپ بەرۋ ارقىلى مارالدىڭ دەنە قۋاتىن تولىقتاعان، قورىق قىزمەتكەرلەرى ءبىرقىدىرۋ كومەكتەسۋ شارالارىن قولدانعان سوڭ، مارالدىڭ دەنە قۋاتى بىرتىندەپ قالپىنا كەلىپ، ورمان اراسىنا قاراي كەتكەن.

  (باس ستانسيا ءتىلشىسى تيان تۇڭ، ۋاڭ شينيۇي، سۋ مىڭ، جوۋ چين – ي، بۋىرشىن اۋداندىق توعىسپالى مەديا ورتالىعى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى