بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ورتالىقتاعى باسشى جولداستار ساقا جولداستارعا امانداسا باردى

ساقا جولداستارعا شىنايى مەرەكەلىك سالەم جولداپ، ولاردىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ كوڭىلدى، دەندەرىنىڭ ساۋ، عۇمىرلارىنىڭ ۇزاق بولۋىن شىن جۇرەكتەن تىلەدى

2024.02.08 13:27     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينحۋا اگەنتتىگى، 2 - ايدىڭ 7 - كۇنى، بەيجيڭ. كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا، ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جەكە - جەكە حۋ جينتاۋ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، لي جانشۋ، ۋاڭ ياڭ، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان، ۋاڭ چيشان، جاڭ گاۋلي جانە تيان جييۇن، چى حاۋتيان، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ ي، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، ليۋ ياندۇڭ، لي يۋانچاۋ، ما كاي، شۇي چيلياڭ، سۇن چۇنلان، لي جيانگو، فان چاڭلۇڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ۋاڭ چىن، ليۋ حى، ياڭ جيەچى، ياڭ شياۋدۋ، چىن چۋانگو، گو شىڭكۇن، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، دۋ چيڭلين، جاۋ حۇڭجۋ، يوۋ چۋان، ۋاڭ بيڭچيان، زوۋ جياحۋا، پىڭ پەييۇن، جوۋ گۋاڭجاۋ، لي تيەيىڭ، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ۋيۇنچيمۋك، حۋا جيانمين، چىن جىلي، سىمايىل تىلەۋالدى، جياڭ شۋشىڭ، ۋاڭ شىڭجۇن، چىن چاڭجى، يان جۇنچي، جاڭ پيڭ، شياڭبا پيڭسو، جاڭ باۋۋىن، ساۋ جيانميڭ، جاڭ چۇنشيان، جي بيڭشۋان، ەركىن يمىرباقى، ۋان ىشياڭ، چىن جۋ، بايماچىلين، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بيڭگو، چاڭ ۋانچۋان، جاۋ كىجى، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، حۋ چيلي، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، حاۋ جيانشيۋ، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابىلەت ابدىرەشيت، لي جاۋچاۋ، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ، جاڭ رۇڭميڭ، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋ - ۋەي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن، حان چيدى، لين ۋىن - ي، لو فۋحى، لي حايفىڭ، چىن يۋان، جوۋ شياۋچۋان، ۋاڭ جيارۇي، چي شۇيچۇن، ما پەيحۋا، ليۋ شياۋفىڭ، ۋاڭ چينمين، جاڭ چيڭلي، ليۋ چيباۋ، دۇڭ جيانحۋا، ۋان گاڭ، لۋ جانگۇڭ، ۋاڭ جىڭۋەي، ما بياۋ، چىن شياۋگۋاڭ، ياڭ چۋانتاڭ، لي بين، ۋاڭ يۇڭچيڭ، گۋ شىڭزۋ، ليۋ شينچىڭ قاتارلى ساقا جولداستارعا امانداسا باردى نەمەسە قاتىستى جاقتارداعى جاۋاپتى جولداستارعا حال سۇراۋدى تابىستادى، ولاردان مەرەكە بايلانىسىمەن ىقىلاستى حال سۇراپ، ولاردىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ مەرەيلى، دەندەرىنىڭ ساۋ، عۇمىرلارىنىڭ ۇزاق بولۋىن شىن جۇرەكتەن تىلەدى.

  ساقا جولداستار بۇعان العىس ايتىپ، شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ پارتيا 20 - قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن جاپپاي دايەكتىلەندىرۋدىڭ باستاما جىلىندا بۇكىل پارتيانى، بۇكىل ارميانى، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىن ىنتىماقتاستىرىپ جانە باستاپ، قايسارلىقپەن كۇرەس جۇرگىزىپ، ەرلىكپەن العا باسىپ، جاپپاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت قۇرۋدىڭ جاڭا جورىعىندا نىق قادام تاستاعانىن جوعارى باعالادى، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇيىتقىسى، بۇكىل پارتيانىڭ ۇيىتقىسى بولۋىن شىن جۇرەكتەن قولدايتىندارىن ءبىلدىردى. ساقا جولداستار بۇكىل پارتيانىڭ، بۇكىل ارميانىڭ، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىنىڭ شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، ”ەكىنى تۇراقتاندىرۋدىڭ“ شەشۋشى ءمانىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، ”ءتورت تانىمدى“ كۇشەيتىپ، ”ءتورت سەنىمدى“ بەكەمدەپ، ”ەكىنى قورعاۋدى“ ورىنداپ، شي جينپيڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىمەن تىلەكتەردى توعىستىرىپ، رۋحتى سومداۋدا تاباندى بولىپ، سەنىمدى بەكەمدەپ، ءورىس اشا ىلگەرىلەپ، جۇڭگو ۇلگىسىندەگى وسىزامانداندىرۋ ارقىلى مەملەكەتتى قۇدىرەتتەندىرۋ قۇرىلىسىن، ۇلتتى گۇلدەندىرۋ ۇلى ءىسىن جاپپاي ىلگەرىلەتۋ جولىندا قاجىماي - تالماي كۇرەس جۇرگىزۋىن ءۇمىت ەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى