بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

جۇڭگو ەرلەر فۋتبول كومانداسى مەن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى داليان قالاسىندا جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى

2016.05.27 14:19     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 27 - مامىر، بەيجيڭ. جۇڭگو ەرلەر فۋتبول كومانداسى 7 - ماۋسىم كۇنى داليان قالالىق دەنە تاربيە ورتالىعىنىڭ دەنە تاربيە الاڭىندا قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىمەن كەزدەسەدى. بۇل 19 جىلدان بەرى قاراي حالىقارالىق A دارەجەلى فۋتبول جارىسىنىڭ تۇڭعىش رەت داليان قالاسىندا وتكىزىلۋى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، جارىس 7 - ماۋسىم كەش وتكىزىلەدى، قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى 4 - ماۋسىم كۇنى جەتەدى، جۇڭگو ەرلەر فۋتبول كومانداسى 6 - ماۋسىم كۇنى جەتەدى. بۇل جارىس جۇڭگو ەرلەر فۋتبول كومانداسىنىڭ فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ازيا كولەمىندەگى سارالاۋ جارىسىنىڭ 12 مىقتىنى سارالاۋ جارىسىنا وراي جوسپارلاعان قارا جارىستاردىڭ ءبىرى، قازىرگە داليان قالاسى دا ازيا كولەمىندەگى 12 مىقتىنى سارالاۋ جارىسنىڭ ٶز الاڭىنداعى جارىسىن وتكىزۋگە ءوتىنىش بەرگەن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.